JavaScript Comparison OperatorsComparison Operators

OperatorDescriptionJS Example
==equal toa == b
===equal value and equal typea === b
!=not equala != b
!==not equal value or not equal typea !== b
>greater thana > b
<less thana < b
>=greater than or equal toa >= b
<=less than or equal toa <= b
?ternary operatorx = condition? a: b

Tutorials

Examples

equal to

let a = 4;
let b = 4;
output = (a == b);
console.log(output);

not equal

let a = 4;
let b = 4;
output = (a != b);
console.log(output);

equal value and equal type

let a = 4;
let b = "4";
output = (a === b);
console.log(output);

not equal value or not equal type

let a = 4;
let b = "4";
output = (a !== b);
console.log(output);

greater than

let a = 8;
let b = 4;
output = (a > b);
console.log(output);

less than

let a = 8;
let b = 4;
output = (a < b);
console.log(output);

greater than or equal to

let a = 8;
let b = 4;
output = (a >= b);
console.log(output);

less than or equal to

let a = 8;
let b = 4;
output = (a <= b);
console.log(output);