JavaScript Assignment OperatorsAssignment Operators

OperatorDescriptionJS ExampleEquivalent to
=Assignmenta = 4
+=Addition Assignmenta += ba = a + b;
Subtraction Assignmenta -= ba = a - b;
*Multiplication Assignmenta *= ba = a * b;
**Exponentiation Assignmenta **= ba = a ** b;
/Division Assignmenta /= ba = a / b;
%Modulus Assignmenta %= ba = a % b;

Tutorials

Examples

Assignment Operator

var a = 5;
console.log(a);

Addition Assignment Operator

var a = 5;
a += 4;
console.log(a);

Subtraction Assignment Operator

var a = 5;
a -= 2;
console.log(a);

Multiplication Assignment Operator

var a = 5;
a *= 4;
console.log(a);

Exponentiation Assignment Operator

var a = 5;
a **= 4;
console.log(a);

Division Assignment Operator

var a = 14;
a /= 4;
console.log(a);

Modulus Assignment Operator

var a = 14;
a %= 4;
console.log(a);